Abonentlarga
Xizmatlar
Abonent xizmatlari
Ihtiyoriy raqam tanlash imkoniyati

Ihtiyoriy raqam tanlash imkoniyati

Diqqat! siz raqamni faqat bo‘sh raqamlar ro‘yhatidan tanlashingiz mumkin. Ammo pullik toifasidagi raqamlar boshqa narxlar bo‘yicha baholanadi.
 
Bunday raqamlarning narxlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

10 000
10 000 50 000 100 000 250 000 500 000 1 000 000 3 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 50 000 000
Steel Bronze Silver Gold Platinum Vip Lux Lux+ Special+ Privilege Privilege+ Diamond
XYZ AX YZ XYZ AB AA XYZ AB BA XYZ AB AB XYZ 0A 00 XYZ 00 0A XXX X0 0X XXX 00 0X XXX XX YX XYX XX XX XXX XX XY 700 00 00
XYZ AZ YX XXX AX BX XYZ AA BB XYZ ZY YZ XYZ 00 A0 XYZ A0 00 XXX YY XX XYX YX YX XXY XX XX XYZ ZZ ZZ XYY YY YY 000 00 07
XYZ XY ZA X00 0A B0 XYZ A0 AA XYZ YZ ZY XYZ ZZ ZY X00 00 AA XXX 00 0A XYY YY YX XYY XX XX XX0 XX XX XXY YY YY X00 00 00
XYZ AB CD XX0 A0 B0 0Х0 AA BA  XYZ YY YZ XYZ 77 00 X00 A0 0A X00 00 A0 XYZ AA AA XXX 0X XX X00 00 0X 000 00 XX 000 77 77
XYZ AB 00 XX0 0A 0B 0Х0 AB AA  XYZ ZZ YZ XYZ 00 77 XYY YY XX XYY YY YZ 000 0A AA XXX X0 XX X00 XX XX 000 00 X0 007 77 77
XYZ 00 AB X0X A0 B0 0Х0 0A 0B XYZ YZ ZZ XYY 00 YY XXX YX XX XXX XY YY 000 0A A0 X00 00 0A XXX X0 00 00X 00 00 077 77 77
XYZ 0A 0B X0X 0A 0B 0Х0 AA AB  XYZ YY ZZ XYY YY AY XXX XY XX XY0 00 0Y 000 AA 00 XYZ 77 77 XXX YY YY 000 XX XX 0X0 00 00
XYZ A0 B0 XXX 0A 0B 0Х0 12 34  XYZ ZY YY 000 A7 77 XXX YY YX 000 A0 AA 000 A0 A0 000 0A 00 000 A0 00 0X0 00 0X 000 00 00
XYZ Y0 0Z XXX A0 B0 00Х AA BA  XYZ YY ZY 000 AA AB XXX XY YX 000 AA 0A 000 0A 0A 0Х0 0X 0X X00 77 77 0X0 XX XX ХХХ ХХ ХХ
XYZ Z0 0Y 0XX 0A 0B 00Х 12 34  XYZ ZZ YY 0Х0 A0 AA XYY YX XX 000 00 AB 000 A0 0A 0Х0 X0 00 0ХХ АА АА 0X0 77 77 700 77 77
XYZ 6A 66 0XX A0 B0 00Х AB AA  XYZ ZY ZZ 0Х0 AA A0 XXX 77 00 000 AA A0 0Х0 0A 00 0Х0 00 X0 0Х0 AA AA 00Х 77 77 X77 77 77
666 A6 B6 XYZ AA AB 700 AB AA  XYZ YZ YY 0Х0 XX AX XXX 00 77 00X 00 0A 0Х0 A0 00 0Х0 0X XX 00Х AA AA 00Х XX XX 0ХХ ХХ ХХ
XYZ 66 6A XYZ AA BA 700 A0 0B  XYZ 00 ZY 0Х0 AA 0A 000 AA BB 00X A0 00 0Х0 00 AA 0Х0 0X 00 X00 AA AA 700 00 07 X0X XX XX
XYZ 66 A6 XYZ AB BB 0X0 AB BA  XYZ AA 00 0Х0 AA BB 0Х0 XX AA 0Х0 AA 00 0Х0 A0 A0 700 00 77 700 XX XX 777 77 7X  
XYZ A6 66 XYZ 12 34 0X0 AA AB XYZ 00 AA 0Х0 AB AB 0Х0 0A A0 0Х0 00 0A 0Х0 00 A0 700 00 70 000 07 77 93 000 33 33  
XXX XY ZA XY0 00 AB 0X0 AA BA XYZ AA A0 0Х0 XA XA 0Х0 A0 0A 0X0 A0 00 0Х0 0A 0A 700 07 00 000 07 70 94 000 44 44  
XYY YY AZ XYZ ZY 00 XX0 AA AB XYY YA YY 0Х0 XA AX 0Х0 X0 0A 0XX 00 0A 0Х0 XX 0X 700 07 07 000 07 07 00Х ХХ ХХ  
  XXX 00 AB XX0 AB BB XYY AY YY 0Х0 A7 77 00Х 0A 00 00Х 70 00 00Х 07 07 700 07 70 000 70 70 000 00 0X  
  X00 Y0 0X XX0 AB BA XYY AA BB 0Х0 77 7A 00Х 07 77 00Х 00 70 00Х 70 70 700 07 77 007 00 07 XX0 00 00  
  00Х X0 XA X0X AA AB 000 12 34 0Х0 XX XA 00Х 07 70 00Х 07 00 00Х 00 07 700 70 00 007 07 77 007 07 07  
  00Х A0 0B X0X AB BB 000 AB BA 0Х0 AX XX 00Х 70 77 00X 00 77 0Х0 70 70 700 70 07 007 70 70 070 07 07  
  XYZ 60 66 X0X AB BA 000 AA BA 0Х0 XA AA 00Х 70 07 0Х0 07 00 0Х0 00 70 700 70 70 007 77 70 7X7 77 77  
  XYZ 06 66 00X AA AB 000 0A B0 00Х AB AB 00Х 77 07 0Х0 70 00 0X0 07 07 700 70 77 070 00 70 XY7 77 77  
  XYZ 66 06 00X AB BB 000 AB BB 00Х A7 77 00Х 77 70 0Х0 00 77 00Х 00 X0 700 77 00 070 00 77 XY0 00 00  
  0Х0 0A B0 00X AB BA 00Х AA A0 00Х 77 7A 0Х0 07 77 0Х0 77 00 00Х 00 0X 700 77 07 070 70 70 XX7 77 77  
  0Х0 A0 0B  XYZ 00 YZ 700 AA AB 00Х A0 AA 0Х0 07 70 700 X0 07 00Х 0X 00 700 77 70 777 77 X7 ХХХ 00 00  
  XYY AA YA  XYZ YZ 00 700 AA BA 00Х 0A AA 0Х0 70 77 700 A0 00 00Х X0 X0 XYZ 00 00 00Х 0X 0X ХХХ 77 77  
  XYZ 66 60 00Х 00 AB 700 AB BB 00Х AA BB 0Х0 70 07 XYZ A0 A0 00Х XX 0X 93 000 00 93 0Х0 X0 X0    
  00Х AX 0X 00Х AB 00 700 12 34 00Х AA 0A 0Х0 77 07 XYZ 0A 0A 00Х X0 0X 94 000 00 94 777 X7 77    
  777 7A BC 00Х AB BA 700 A0 AA 00Х AA 00 0Х0 77 70 X77 00 77 00Х 0X X0 93 000 00 39 77X 77 77    
  000 0A BC 000 AB AA 700 00 AB 700 AB AB 0Х0 XX 77 000 01 02 00Х XX 00 94 000 00 49 777 7X 77    
    0Х0 A0 B0 700 AB 00 700 AA BB 00Х XX AA XYZ 66 66 00Х X0 00 93 Х93 93 93 XYY 77 77    
    0Х0 AB 00 XXX AB AA 700 AB BA 0Х0 0A AA X66 66 6X 00Х XX X0 94 Х94 94 94 XXO 77 77    
    0Х0 AB BA X00 0A 0B X0X A0 0A 700 0A AA   00Х 0X XX 6A6 66 66 X0X 00 00    
    0Х0 01 02 X00 A0 B0 X0X 0A AA 700 0A A0   00X X0 XX XY6 66 66 XYY 00 00    
    0Х0 00 AB XYY AY AA X0X 0A A0 700 0A 00   0Х0 XX 00 660 66 66 666 66 6A    
    00Х X0 A0  XXX AB AA XXO A0 0A XXX XA XA   0Х0 00 XX 600 66 66 606 66 66    
    00Х A0 B0 00Х 0A 0B XXO 0A AA XXX AX AX   0Х0 0X X0 666 66 AA X66 66 66    
    00X 0A 0B 700 A0 B0 XXO 0A A0 XXY YY XX   0X0 X0 0X 666 60 00 XX6 66 66    
      700 0A 0B XXY A0 0A XXY YX XX   700 X0 00 XXX 66 66 066 66 66    
      XXO A0 AA XXY 0A AA XYY XY YY   700 X0 X0 0ХХ 66 66 006 66 66     
      XXX AB BA XXY 0A A0 XYY XX YY   700 0X 0X 0Х0 66 66 666 66 66    
      XXX AA AB XXX A0 0A XXX AA BB   700 0X 00 00Х 66 66 0X0 00 07    
      XXX AA BA XXX 0A AA 000 AB AB   700 0X X0 X00 66 66      
      XXX AB BB XXX 0A A0 000 0A 0B   700 XX 00 XXX XX YY      
      XXX 12 34 X00 0A AA 00Х 00 A0   700 X0 XX 000 77 70      
      X00 AB BA X00 0A A0 00Х 00 AA   700 XX 0X 000 77 00      
      X00 AA AB 0X0 A0 0A 00Х 0A A0   700 XX X0 000 77 07      
      X00 AA BA 0X0 0A AA 00Х A0 0A   700 00 X0 000 70 77      
      X00 AB BB 0X0 0A A0 666 60 06   X0X 0A 0A 000 70 07      
      X00 12 34 00X A0 0A 666 AA 66   XXO A0 A0 007 00 70      
      0X0 AB BB 00X 0A AA X66 66 6A   XXX A0 A0 007 00 77      
      0X0 AA BB 00X 0A A0 XXX X6 66   XXX 0A 0A 007 07 70      
      0X0 12 34 000 A0 B0     X00 A0 A0 007 70 07      
      0X0 A0 AA 00Х 01 02     X00 0A 0A 007 70 77      
      XYY AY YA 00Х 0X 0A     X00 07 07 007 77 00      
       XYY AY YY  XYY YY AA     XXX 07 07 007 77 07      
      XXO AA BB  XYY AA YY     X0X 07 07 070 07 70      
      XXY YY AA  XXO AA 00     XX0 07 07 070 07 77      
      XYZ 70 77 XXO 00 AA     00Х 0A 0A 070 70 07      
      XYZ 77 07 XXX AB AB     00Х A0 A0 070 70 77      
      XYZ A0 0A XXX AA A0     XXX 00 X0 070 77 00      
      XYZ 0A AA X00 AB AB     X00 X0 0X 070 77 70      
      XYZ 0A A0 X00 AA 00     XX0 0X XX 070 77 07      
      000 A0 0B X00 AA A0     XX0 00 XX        
        X00 77 70     X00 0X XX        
        XX0 77 70     XX0 00 0X        
        0XX 77 70     X00 00 XX        
        XXX A0 AA     XYZ YZ YZ        
        X00 AA BB     00Х 00 XX        
        X00 A0 AA     00Х X0 XX        
        XYY YA AY     0Х0 XX X0        
        XYY YA AA     0Х0 X0 XX        
         XXX AA AB     700 A0 A0        
         XXX AB BB     700 0A 0A        
        X00 70 77     666 66 A6        
        X00 77 07     66X 66 66        
        0XX 70 77     6XX 66 66        
        0XX 77 07     666 06 66        
        XX0 70 77     666 60 66        
        XX0 77 07     X77 77 7A        
        X0X 70 77              
        X0X 77 07              
        X0X 77 70              
        0Х0 X0 A0              
        XXX XX AB              
        000 AB 00              


Raqamlar narxi O’zR so’mida keltirilgan. Barcha narxlar QQS bilan ko‘rsatilgan.

Tavsiya etilgan xizmatlar

Yangiliklar

Kompaniya hayotidan olingan voqea va hodisalar

Karyera

Katta oilaning bir qismi bo'ling!

Ofislarimiz va dilerlarimiz manzillari

Ucellning barcha ofislari Sizning xizmatingizda!

Firibgarlikning oldini olish va Speak-up tarmog‘i

Sifatli aloqa va raqamingiz xavfsizligi!

Biz bilan bog'lanish

Ucell bilan bog'lanish

Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.

Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.


Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.

Xabar qoldiring:

* bilan belgilangan joylar to’ldirilishi shart
Parolni olish uchun kiritilgan telefon raqamidan *233# raqamiga qo’ng’iroq qiling va ushbu yerga kiriting
Xabar uzunligi - 512 simvol.

Diqqat!

  • O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan, zarur bo'lgan vaqtda, xizmat ko'rsatish, aloqa qamrovi va qo'shimcha xizmatlarga tegishli bo'lgan murojaatlarni ko'rib chiqish vaqti 30 kalendar kunigacha yetishi mumkin;
  • “Ucell bilan bog'lanish” formasi yordamida bir kun ichida maksimal murojaat etishlar soni 5 tagacha cheklagan;
  • “Ucell bilan bog'lanish” formasidan barcha Internet foydalanuvchilari foydalanishlari mumkin.